Skip to content
Regulatory

Stillfront Groups delårsrapport för april – juni 2022

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER Q2

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 811 (1 382) MSEK, en ökning med 31 procent
 • Bookings och nettoomsättning ökade organiskt med 1 procent
 • EBIT uppgick till 258 (289) MSEK, en minskning med 11 procent
 • Justerad EBIT uppgick till 500 (477) MSEK, en ökning med 5 procent. Justerad EBIT-marginal uppgick till 28 (35) procent
 • Jämförelsestörande poster som påverkar EBIT uppgick till -7 (-25) MSEK, varav merparten avser kostnader för aktiebaserade ersättningsprogram. Avskrivningar av förvärvsrelaterade poster uppgick till -236 (-163) MSEK
 • EBITDA uppgick till 632 (526) MSEK, en ökning med 20 procent
 • Justerad EBITDA uppgick till 639 (551) MSEK, en ökning med 16 procent. Justerad EBITDA-marginal uppgick till 35 (40) procent
 • Periodens resultat uppgick till 117 (149) MSEK
 • Nettoskulden uppgick till 3 571 (3 587) MSEK och justerad skuldsättningskvot, proforma var 1,4x (1,6x)
 • Fritt kassaflöde under de senaste 12 månaderna uppgick till 1 016 (865) MSEK
 • Likvida medel uppgick till 1 470 (850) MSEK och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 2 305 (2 605) MSEK

“Stillfronts positiva utveckling förstärktes i det andra kvartalet 2022. Nettoomsättningen växte med 31 procent till 1 811 MSEK och fritt kassaflöde under de senaste tolv månaderna växte med 18 procent till 1 016 MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 1 procent i kvartalet, vilket är en förbättring med 8 procentenheter jämfört med det första kvartalet. Återgången till organisk tillväxt är ett resultat av flera lyckade lanseringar av nya spel och framgångsrika kampanjer och events i spelportföljen. Under kvartalet har vi vidareutvecklat våra processer inom dataanalys och kundanskaffning som en del av vår Stillops-plattform. Genom fortsatta investeringar i Stillops kan vi samarbeta mer sömlöst inom gruppen, fortsätta expandera vår marknadsräckvidd globalt och skapa betydande synergier mellan våra studios. I motsats till den lägre tillväxttakt som rapporterats från tredjepartsleverantörer av data under årets första halvår så fortsätter vi se stark efterfrågan på våra spel och bra avkastning på våra investeringar i kundanskaffning, och vi förväntar oss en stabil förbättring av vår organiska tillväxt under det andra halvåret. Vi upprepar vår helårsguidance om organisk tillväxt i mitten av ett ensiffrigt positivt intervall för 2022.”

Jörgen Larsson

 

NYCKELTAL

2022 2021 2022 2021 Senaste 12
månaderna
2021
MSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
Bookings 1 805 1 377 3 482 2 690 6 231 5 440
Förändring förutbetald intäkt 6 5 8 12 12 16
Nettoomsättning 1 811 1 382 3 489 2 702 6 243 5 455
EBIT 258 289 530 542 1 022 1 034
Justerad EBIT 500 477 1 002 909 1 895 1 802
Justerad EBIT marginal, % 28 35 29 34 30 33
EBITDA 632 526 1 229 989 2 261 2 020
Justerad EBITDA 639 551 1 255 1 049 2 330 2 124
Justerad EBITDA marginal, % 35 40 36 39 37 39
Jämförelsestörande poster -7 -25 -25 -60 -69 -104
Resultat före skatt 176 217 376 426 742 793
Resultat efter skatt 117 149 261 298 559 596
Antal anställda 1 580 1 230 1 580 1 230 1 580 1 381
Justerad skuldsättningskvot, pro forma, x 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6

 

INBJUDAN TILL WEBCAST

Kvartalsrapporten presenteras live via en webcast klockan 11.00 CEST idag. Jörgen Larsson, VD, och Andreas Uddman, CFO, presenterar resultatet och besvarar frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta via webbsändningen, vänligen besök:
https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q2-2022

För att delta via telefon, vänligen ring:
SE: +46 8 505 583 73
UK: +44 33 330 092 73
US: +1 64 672 249 57

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Denna rapport innehåller vissa framåtblickande uttalanden som ger uttryck för Stillfronts nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. Sådana risker och osäkerheter inkluderar men är inte begränsade till affärsmässiga, ekonomiska, konkurrensmässiga, tekniska och legala osäkerheter och/eller risker. Framåtriktade uttalanden i denna rapport gäller endast vid tidpunkten för offentliggörandet av rapporten och kan förändras utan att det meddelas. Stillfront åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera något framåtblickande uttalande som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases