Skip to content
Regulatory

Stillfront Groups delårsrapport för januari – mars 2022

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER Q1

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 678 (1 319) MSEK, en ökning med 27 procent
 • Bookings minskade organiskt med -6,4 procent, nettoomsättningen minskade organiskt med -6,8 procent
 • EBIT uppgick till 272 (253) MSEK, en ökning med 8 procent
 • Justerad EBIT uppgick till 502 (432) MSEK, en ökning med 16 procent. Justerad EBIT-marginal uppgick till 30 (33) procent
 • Jämförelsestörande poster som påverkar EBIT uppgick till -19 (-35) MSEK, varav merparten avser transaktionskostnader vid förvärvet av 6waves. Avskrivningar av förvärvsrelaterade poster uppgick till -211 (-144) MSEK
 • EBITDA uppgick till 597 (463) MSEK, en ökning med 29 procent
 • Justerad EBITDA uppgick till 616 (498) MSEK, en ökning med 24 procent. Justerad EBITDA-marginal om 37 (38) procent
 • Periodens resultat uppgick till 144 (148) MSEK
 • Nettoskulden uppgick till 3 092 (3 119) MSEK och justerad skuldsättningskvot, proforma var 1,2x (1,3x)
 • Fritt kassaflöde under de senaste 12 månaderna uppgick till 1 113 MSEK (810 MSEK)
 • Likvida medel uppgick till 1 740 (1 225) MSEK och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 2 458 (1 211) MSEK

“Stillfront hade en stark start på 2022. Under det första kvartalet växte vi vår nettoomsättning med 27 procent till 1 678 MSEK och vår justerade EBIT med 16 procent till 502 MSEK, motsvarande en justerad EBIT-marginal om 30 procent. Vårt fria kassaflöde under de senaste tolv månaderna uppgick till 1 113 MSEK, en tillväxt på 37 procent jämfört med föregående år, trots rekordstora investeringar i spelutveckling under perioden. Framåt är vi väl positionerade för att fortsätta vår tillväxt under resten av 2022 och kommande år. Vi har en tydligt utstakad väg för att återvända till rapporterad organisk tillväxt och vi fokuserar alla våra resurser på att fortsätta lansera och skala upp nya spel och växa vår existerande spelportfölj under det kommande året. Vi upprepar vår helårsguidance om att den organiska tillväxten för gruppen kommer att landa i mitten av ett ensiffrigt positivt intervall för helåret 2022.”

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group

NYCKELTAL

2022 2021 2021
MSEK jan-mar jan-mar Senaste 12
månaderna
jan-dec
Bookings 1 677 1 313 5 804 5 440
Förändring förutbetald intäkt 1 7 10 16
Nettoomsättning 1 678 1 319 5 814 5 455
EBIT 272 253 1 053 1 034
Justerad EBIT 502 432 1 872 1 802
Justerad EBIT marginal, % 30 33 32 33
EBITDA 597 463 2 155 2 020
Justerad EBITDA 616 498 2 242 2 124
Justerad EBITDA marginal, % 37 38 39 39
Jämförelsestörande poster -19 -35 -87 -104
Resultat före skatt 199 208 783 793
Resultat efter skatt 144 148 591 596
Antal anställda 1 560 1 250 1 560 1 381
Justerad skuldsättningskvot, pro forma, x 1,2 1,3 1,2 1,6

INBJUDAN TILL WEBCAST
Kvartalsrapporten presenteras live via en webcast klockan 10.00 CEST idag. Jörgen Larsson, VD, och Andreas Uddman, CFO, presenterar resultatet och besvarar frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta via webbsändningen, vänligen besök:
https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q1-2022

För att delta via telefon, vänligen ring:
SE: +46 8 505 583 53
UK: +44 33 330 092 64
US: +1 64 672 249 56

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Denna rapport innehåller vissa framåtblickande uttalanden som ger uttryck för Stillfronts nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. Sådana risker och osäkerheter inkluderar men är inte begränsade till affärsmässiga, ekonomiska, konkurrensmässiga, tekniska och legala osäkerheter och/eller risker. Framåtriktade uttalanden i denna rapport gäller endast vid tidpunkten för offentliggörandet av rapporten och kan förändras utan att det meddelas. Stillfront åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera något framåtblickande uttalande som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases