Skip to content
Regulatory

Stillfront Groups delårsrapport för januari – mars 2023

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER Q1

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 758 (1 678) MSEK, en ökning med 5 procent
 • Nettoomsättningen minskade organiskt med 5 procent
 • EBIT uppgick till 214 (272) MSEK, en minskning med 21 procent
 • EBITDA uppgick till 620 (597) MSEK, en ökning med 4 procent
 • Justerad EBITDA uppgick till 639 (616) MSEK, en ökning med 4 procent, motsvarande en marginal på 36 (37) procent
 • Jämförelsestörande poster som påverkar EBITDA uppgick till -20 (-19) MSEK, varav merparten avser kostnader för personalminskningar och långsiktiga incitamentsprogram
 • Aktiveringar av investeringar i produktutveckling uppgick till 224 (255) MSEK
 • Justerad EBITDAC uppgick till 415 (361) MSEK, en ökning på 15 procent, motsvarande en marginal på 24 (22) procent
 • Periodens resultat uppgick till 61 (144) MSEK, en nedgång på 58 procent
 • Fritt kassaflöde de senaste 12 månaderna uppgick till 846 (1 132) MSEK
 • Nettoskuld inkl. kontant tilläggsköpeskilling kommande 12 mån uppgick till 4 672 (3 855) MSEK
 • Justerad skuldsättningskvot, pro forma, var 1,5x (1,2x)
 • Justerad skuldsättningskvot, inkl. kontant tilläggsköpeskilling kommande 12 mån, pro forma var 1,8x (1,5x)
 • Likvida medel uppgick till 776 (1 740) MSEK och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 2 726 (2 458) MSEK

”Stillfront hade en stabil start på 2023, med en nettoomsättningstillväxt på 5 procent under det första kvartalet. Justerad EBITDAC växte kraftigt med 15 procent, drivet av vårt ökade fokus på synergier och avkastning, vilket resulterade i att den justerade EBITDAC-marginalen växte till 24 procent, jämfört med 22 procent under samma period förra året. Nettoomsättningen minskade organiskt med 5 procent under kvartalet och 1 procent under de senaste tolv månaderna. Trots den organiska nedgången under kvartalet såg vi stark tillväxt från flera viktiga franchises, såsom Jawaker, BitLife och Albion Online. Vi är naturligtvis inte nöjda med negativ organisk tillväxt, men den positiva månadsvisa trenden som vi såg under första kvartalet är uppmuntrande. Den allmänna visibiliteten på marknaden är fortsatt låg, men vi är övertygade om att Stillfront och marknaden kommer att återgå till organisk tillväxt under andra halvåret.”

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group

NYCKELTAL

2023 2022 Senaste
12 mån
2022
MSEK jan-mar jan-mar jan-dec
Bookings 1 745 1 677 7 082 7 014
Förändring förutbetald intäkt 13 1 56 44
Nettoomsättning 1 758 1 678 7 138 7 058
EBIT 214 272 792 850
EBITDA 620 597 2 567 2 545
Jämförelsestörande poster -20 -19 -227 -226
Justerad EBITDA 639 616 2 618 2 595
Justerad EBITDA marginal, % 36 37 37 37
Aktivering av produktutveckling 224 255 965 996
Justerad EBITDAC 415 361 1 653 1 599
Justerad EBITDAC marginal, % 24 22 23 23
Resultat före skatt 107 199 661 752
Resultat efter skatt 61 144 464 547
Antal anställda 1 551 1 560 1 551 1 589
Justerad skuldsättningskvot, pro forma, x 1,50 1,21 1,50 1,46
Justerad skuldsättningskvot inkl. Kontanta tilläggsköpeskillingar kommande 12 mån, proforma, x 1,78 1,50 1,78 1,75
Resultat per aktie f utspädning, SEK 0,11 0,36 0,93 1,15
Resultat per aktie e utspädning, SEK 0,11 0,36 0,93 1,15

INBJUDAN TILL WEBCAST
Rapporten presenteras live via en webcast klockan 10:00 CEST idag. Jörgen Larsson, vd, och Andreas Uddman, CFO, presenterar resultatet och besvarar frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta via webcast:
Om du önskar delta via webcast gå in på länken nedan.
https://ir.financialhearings.com/stillfront-q1-2023

För att delta via telefon:
Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa frågor muntligen.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200705

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Denna rapport innehåller vissa framåtblickande uttalanden som ger uttryck för Stillfronts nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. Sådana risker och osäkerheter inkluderar men är inte begränsade till affärsmässiga, ekonomiska, konkurrensmässiga, tekniska och legala osäkerheter och/eller risker. Framåtriktade uttalanden i denna rapport gäller endast vid tidpunkten för offentliggörandet av rapporten och kan förändras utan att det meddelas. Stillfront åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera något framåtblickande uttalande som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases