Skip to content
Regulatory

Stillfront Groups delårsrapport för juli – september 2021, inklusive indikativ prognos för Q4 2021

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER Q3

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 311 (1 027) MSEK, en ökning med 28 procent jämfört med tredje kvartalet 2020, varav -11 (19) procent organisk
 • EBIT uppgick till 243 (306) MSEK, en minskning med 21 procent
 • Justerad EBIT uppgick till 433 (419) MSEK, en ökning med 3 procent. Justerad EBIT-marginal uppgick till 33 (41) procent
 • Jämförelsestörande poster som påverkar EBIT uppgick till -20 (-18) MSEK, varav merparten avser transaktionskostnader vid förvärvet av Jawaker. Avskrivningar av förvärvsrelaterade poster uppgick till -170 (-95) MSEK
 • EBITDA uppgick till 499 (454) MSEK, en ökning med 10 procent
 • Finansnettot uppgick till -55 (-48) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 129 (154) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,35 (0,45) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,35 (0,45) SEK
 • Nettoskulden uppgick till 2 645 (1 225) MSEK och justerad skuldsättningsgrad, pro forma var 1,2x (0,7x)
 • Likvida medel uppgick till 1 171 MSEK och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 3 449 MSEK

INDIKATIV PROGNOS Q4 2021

 • Nettoomsättning 1 350-1 500 MSEK
 • Justerad EBIT 425-475 MSEK

“Stillfronts nettoomsättning uppgick till 1 311 MSEK, en ökning med 28% jämfört med tredje kvartalet förra året, med en justerad EBIT-marginal på 33%. Vi fortsätter att växa vår verksamhet med höga marginaler och starka kassaflöden. Under 2021 har vi fortsatt att investera i vår verksamhet med särskilt fokus på att öka samarbetet inom gruppen, inklusive nya spelutvecklingsprojekt. Vi fortsätter att stärka och utöka vår växande spelportfölj och vi arbetar hårt med alla våra studios för att uppnå deras fulla potential. De senaste sex månaderna har varit utmanande, där våra studios mött jämförelsetal som påverkades av det starka inflödet av nya användare under pandemin, såväl som förändrade marknadsföringsvillkor på grund av IDFA-förändringarna som Apple införde på iOS-enheter. Båda dessa faktorer är övergående och vi är fortsatt övertygade om vår strategi och vår förmåga att dra nytta av de positiva underliggande marknadstrenderna i vår bransch och generera stora värden för våra aktieägare.”

Jörgen Larsson, VD, Stillfront

NYCKELTAL

2021 2020 2021 2020 Senaste 12
månaderna
2020
MSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
Bookings 1 304 986 3 994 2 880 5 078 3 964
Förändring förutbetald intäkt 7 41 19 31 15 27
Nettoomsättning 1 311 1 027 4 013 2 910 5 094 3 991
EBIT 243 306 785 748 1 030 993
Justerad EBIT 433 419 1 342 1 094 1 741 1 493
Justerad EBIT marginal, % 33 41 33 38 34 37
EBITDA 499 454 1 488 1 135 1 906 1 553
Adjusted EBITDA 519 472 1 568 1 236 2 028 1 697
Justerad EBITDA marginal, % 40 46 39 42 40 43
Resultat före skatt 187 258 613 611 801 799
Resultat efter skatt 129 154 427 418 590 581
Antal anställda 1 256 832 1 256 832 1 256 1 032
Justerad skuldsättningsgrad, pro forma, x 1,2 0,7 1,2 0,7 1,2 0,9

INBJUDAN TILL WEBCAST

Jörgen Larsson, VD, och Andreas Uddman, CFO, presenterar delårsrapporten live via webcast klockan 10.00 idag. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta via webbsändningen, vänligen besök: 

https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q3-2021

För att delta via telefon, vänligen ring:

SE: +46 8 505 583 59
UK: +44 33 330 092 64
US: +1 64 672 249 57

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Denna rapport innehåller vissa framåtblickande uttalanden som ger uttryck för Stillfronts nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. Sådana risker och osäkerheter inkluderar men är inte begränsade till affärsmässiga, ekonomiska, konkurrensmässiga, tekniska och legala osäkerheter och/eller risker. Framåtriktade uttalanden i denna rapport gäller endast vid tidpunkten för offentliggörandet av rapporten och kan förändras utan att det meddelas. Stillfront åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera något framåtblickande uttalande som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases