Skip to content
Regulatory

Stillfront Groups delårsrapport för juli – september 2022

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER Q3

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 787 (1 311) MSEK, en ökning med 36 procent
 • Nettoomsättningen ökade organiskt med 1,4 procent
 • EBIT uppgick till 250 (243) MSEK, en ökning med 3 procent
 • Justerad EBIT uppgick till 518 (433) MSEK, en ökning med 20 procent. Justerad EBIT-marginal uppgick till 29 (33) procent
 • Jämförelsestörande poster som påverkar EBIT uppgick till -8 (-20) MSEK, varav merparten avser kostnader för aktiebaserade ersättningsprogram. Avskrivningar för förvärvsrelaterade poster uppgick till -260 (-170) MSEK
 • EBITDA uppgick till 660 (499) MSEK, en ökning med 32 procent
 • Justerad EBITDA uppgick till 668 (519) MSEK, en ökning med 29 procent. Justerad EBITDA-marginal uppgick till 37 (40) procent
 • Periodens resultat uppgick till 83 (129) MSEK
 • Nettoskulden uppgick till 3 860 (2 654) MSEK och justerad skuldsättningskvot, proforma, var 1,5x (1,2x)
 • Fritt kassaflöde för de senaste 12 månaderna uppgick till 983 (991) MSEK
 • Likvida medel uppgick till 1 350 (1 171) MSEK och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 2 216 (3 449) MSEK

“Stillfronts positiva utveckling fortsatte i det tredje kvartalet. Tillväxten ökade till 36 procent, jämfört med samma period föregående år, drivet av stabil utveckling av våra förvärvade studios, positiva valutaeffekter som ett resultat av den starka amerikanska dollarn och fortsatt organisk tillväxt för våra studios. Vi växte vår justerade EBITDA med 29 procent till 668 MSEK medan justerad EBIT växte med 20 procent till 518 MSEK. Givet de utmanande marknadsförutsättningarna är vi nöjda med vår tillväxt som är starkare än marknadens, vilket är ett resultat av framgångsrika evenemang och kampanjer i spelen, stark utveckling för våra strategispel samt bidrag från flera nya spellanseringar de senaste 12 månaderna. När vi går in i årets sista månader förväntar vi oss att vi kommer att fortsätta bygga vidare på den positiva organiska tillväxttrenden från de senaste två kvartalen och att vår organiska tillväxt kommer att accelerera ytterligare under det fjärde kvartalet. Vi förväntar fortsatt att växa organiskt snabbare än marknaden även i det fjärde kvartalet, men med tanke på den svagare mobilspelsmarknaden förväntar vi oss inte längre att nå vår helårsguidance om organisk tillväxt i mitten av ett ensiffrigt positivt intervall för 2022. När vi blickar framåt förväntas den globala spelmarknaden att växa i många år framöver och vi känner oss trygga med vår marknadsposition och valda strategi.”

Jörgen Larsson, vd Stillfront Group

NYCKELTAL

2022 2021 2022 2021 Senaste
12 mån
2021
MSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
Bookings 1 772 1 304 5 254 3 994 6 699 5 440
Förändring förutbetald intäkt 16 7 23 19 20 16
Nettoomsättning 1 787 1 311 5 277 4 013 6 719 5 455
EBIT 250 243 780 785 1 029 1 034
Justerad EBIT 518 433 1 520 1 342 1 980 1 802
Justerad EBIT marginal, % 29 33 29 33 29 33
EBITDA 660 499 1 890 1 488 2 422 2 020
Justerad EBITDA 668 519 1 923 1 568 2 479 2 124
Justerad EBITDA marginal, % 37 40 36 39 37 39
Jämförelsestörande poster -8 -20 -33 -80 -57 -104
Resultat före skatt 163 187 539 613 719 793
Resultat efter skatt 83 129 344 427 513 596
Antal anställda 1 612 1 256 1 612 1 256 1 612 1 381
Justerad skuldsättningskvot, pro forma, x 1,5 1,2 1,5 1,2 1,5 1,6

INBJUDAN TILL WEBCAST

Kvartalsrapporten presenteras live via en webcast klockan 10.00 CEST idag. Jörgen Larsson, vd, och Andreas Uddman, CFO, presenterar resultatet och besvarar frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta via webbsändningen, vänligen besök: 

https://ir.financialhearings.com/stillfront-q3-2022

För att ringa in via telefon, vänligen ring:
SE: +46850516386
UK +442031984884
US: +14123176300
Pinkod: 2841856#

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Denna rapport innehåller vissa framåtblickande uttalanden som ger uttryck för Stillfronts nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. Sådana risker och osäkerheter inkluderar men är inte begränsade till affärsmässiga, ekonomiska, konkurrensmässiga, tekniska och legala osäkerheter och/eller risker. Framåtriktade uttalanden i denna rapport gäller endast vid tidpunkten för offentliggörandet av rapporten och kan förändras utan att det meddelas. Stillfront åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera något framåtblickande uttalande som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases