Skip to content
Regulatory

Stillfront Groups delårsrapport för juli – september 2023

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER Q3

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 671 (1 787) MSEK, en minskning med 7 procent
 • Nettoomsättningen minskade organiskt med 10 procent
 • EBIT 135 (250) MSEK, en minskning med 46 procent
 • EBITDA 566 (660) MSEK, en minskning med 14 procent
 • Justerad EBITDA 593 (668) MSEK, en minskning med 11 procent, med marginal på 36 (37) procent
 • Jämförelsestörande poster som påverkar EBITDA uppgick till -27 (-8) MSEK, varav merparten avser omstruktureringar
 • Aktivering av produktutveckling uppgick till 184 (257) MSEK
 • Justerad EBITDAC 409 (412) MSEK, en minskning på 1 procent, med marginal på 25 (23) procent
 • Periodens resultat uppgick till -5 (83) MSEK
 • Fritt kassaflöde de senaste 12 månaderna uppgick till 941 (983) MSEK
 • Nettoskuld inkl. kontant tilläggsköpeskilling kommande 12 mån uppgick till 4 905 (4 777) MSEK
 • Justerad skuldsättningskvot, pro forma, var 1,7x (1,5x)
 • Justerad skuldsättningskvot, inkl. kontant tilläggsköpeskilling kommande 12 mån, pro forma var 1,9x (1,9x)
 • Likvida medel på 1 039 (1 350) MSEK och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 2 563 (2 216) MSEK

”Stillfronts nettoomsättning minskade med 7 procent till 1 671 MSEK under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år, medan justerad EBITDAC minskade med 1 procent till 409 MSEK. Vår justerade EBITDAC-marginal uppgick till 25 procent under kvartalet, en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med samma period föregående år, trots en lägre intäktsbas. Utvecklingen under det tredje kvartalet påverkades av en betydande engångshändelse relaterad till Sandbox Interactives succéspel Albion Online, vilket hade en negativ påverkan om cirka 80 MSEK på intäkter och 50 MSEK på justerad EBITDAC i kvartalet. Vi fortsätter att generera ett starkt kassaflöde i hela koncernen, och det fria kassaflödet för de senaste tolv månaderna uppgick till 941 MSEK. Framåt förväntar vi oss en betydande sekventiell förbättring av den organiska tillväxten under det fjärde kvartalet, men med tanke på påverkan från Albion Online och den lägre run-raten mot slutet av det tredje kvartalet anser vi det nu mindre sannolikt än tidigare att vi återgår till organisk tillväxt före årets slut.”

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group

NYCKELTAL

2023 2022 2023 2022 Senaste
12 mån
2022
MSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
Bookings 1 664 1 772 5 219 5 254 6 979 7 014
Förändring förutbetald intäkt 7 16 22 23 43 44
Nettoomsättning 1 671 1 787 5 241 5 277 7 022 7 058
EBIT 135 250 624 780 695 850
EBITDA 566 660 1 882 1 890 2 537 2 545
Jämförelsestörande poster, EBITDA -27 -8 -59 -33 -76 -50
Justerad EBITDA 593 668 1 941 1 923 2 613 2 595
Justerad EBITDA marginal, % 36 37 37 36 37 37
Aktivering av produktutveckling 184 257 601 761 836 996
Justerad EBITDAC 409 412 1 341 1 162 1 777 1 599
Justerad EBITDAC marginal, % 25 23 26 22 25 23
Resultat före skatt 11 163 121 539 335 752
Resultat efter skatt -5 83 2 344 205 547
Antal anställda 1 437 1 612 1 437 1 612 1 437 1 589
Justerad skuldsättningskvot, pro forma, x 1,68 1,51 1,68 1,51 1,68 1,46
Justerad skuldsättningskvot inkl. kontanta tilläggsköpeskillingar kommande 12m, proforma, x 1,88 1,87 1,88 1,87 1,88 1,75
Resultat per aktie f utspädning, SEK -0,01 0,16 -0,01 0,73 0,41 1,15
Resultat per aktie e utspädning, SEK -0,01 0,16 -0,01 0,73 0,41 1,15

INBJUDAN TILL WEBCAST

Rapporten presenteras live via en webcast klockan 10:00 CEST idag. Jörgen Larsson, vd, och Andreas Uddman, CFO, presenterar resultatet och besvarar frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta via webcast:

Om du önskar delta via webcast gå in på länken nedan.
https://ir.financialhearings.com/stillfront-q3-2023

För att delta via telefon:

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa frågor muntligen.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200986

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Denna rapport innehåller vissa framåtblickande uttalanden som ger uttryck för Stillfronts nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. Sådana risker och osäkerheter inkluderar men är inte begränsade till affärsmässiga, ekonomiska, konkurrensmässiga, tekniska och legala osäkerheter och/eller risker. Framåtriktade uttalanden i denna rapport gäller endast vid tidpunkten för offentliggörandet av rapporten och kan förändras utan att det meddelas. Stillfront åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera något framåtblickande uttalande som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases