Skip to content
Regulatory

Stillfront meddelar att villkor avseende återköp samt förtida inlösen av utestående obligationer har uppfyllts

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Stillfront Group AB (publ) (”Stillfront” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 18 mars 2024 ett erbjudande till innehavarna av Stillfronts existerande seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ISIN SE0015961065 som förfaller den 19 maj 2025 (de ”Befintliga Obligationerna”) att delta i ett återköp där Stillfront köper tillbaka några eller samtliga av deras Befintliga Obligationer mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) och offentliggjorde att Bolaget utnyttjar sin rätt till frivillig förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna (”Förtida Inlösen”). Den 20 mars 2024 offentliggjorde Stillfront resultatet av Återköpserbjudandet.

Återköpserbjudandet och Förtida Inlösen var villkorade av att Stillfront erhåller emissionslikviden från emissionen av sina nya obligationer, vilket Stillfront offentliggjorde genom pressmeddelande den 18 mars 2024 (”Nya Obligationsemissionen”). Stillfront offentliggör idag att Bolaget har erhållit emissionslikviden från den Nya Obligationsemissionen och att villkoret för Återköpserbjudandet respektive Förtida Inlösen därmed har uppfyllts. Likviddag för Återköpserbjudandet är följaktligen idag den 27 mars 2024 och likviddag för Förtida Inlösen kommer därmed att vara den 15 april 2024. Avseende Förtida Inlösen kommer inlösenpriset plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för Förtida Inlösen att betalas till varje person som på avstämningsdagen den 8 april 2024 är registrerad som innehavare av Befintliga Obligationer i skuldboken som förs av Euroclear Sweden.

För ytterligare information kring Återköpserbjudandet och Förtida Inlösen hänvisas till Stillfronts pressmeddelanden den 18 mars 2024 respektive den 20 mars 2024.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases