Skip to content
Regulatory

Stillfront offentliggör uppdatering för Q4 2021

INSIDERINFORMATION: Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront”) meddelar härmed en uppdatering av koncernens verksamhetsutveckling för det fjärde kvartalet 2021. All finansiell information i detta pressmeddelande är preliminär och informationen har inte reviderats eller granskats av bolagets revisor. Syftet med offentliggörandet är att tillhandahålla marknaden och aktieägarna uppdaterad finansiell information i samband med Stillfronts förvärv av 6waves och beslutet om en företrädesemission om cirka 2,0 miljarder SEK, vilket offentliggjordes tidigare idag (vänligen se separat pressmeddelande avseende förvärvet och företrädesemissionen, tillgängligt på www.stillfront.com).

PRELIMINÄR FINANSIELL INFORMATION FÖR Q4 2021:

  • Nettoomsättningen uppgick till mellan 1 430–1 450 (1 080) MSEK, en ökning med mellan 32 och 34 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020
  • Justerad EBIT uppgick till mellan 450–465 (399) MSEK, en ökning med mellan 13 och 17 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020
  • Mittpunkten i den uppdaterade prognosen för Q4 innebär en nettoomsättning för helåret 2021 om 5 453 MSEK och justerad EBIT om 1 800 MSEK
  • Mittpunkten i den uppdaterade prognosen för Q4 innebär en justerad EBIT-marginal om 32 (37) procent

“Vi fortsatte att leverera enligt plan i det fjärde kvartalet. Marknadsföringslandskapet har fortsatt att förbättras och våra investeringar i användaranskaffning i kvartalet nådde de högsta nivåerna någonsin med bibehållen hög avkastning. Flera av våra nyligen förvärvade studios presterade starkt och visade ytterligare momentum mot slutet av kvartalet. Jawaker, som konsoliderades från 1 oktober 2021, hade ett starkt första kvartal som en del av Stillfront och har överträffat våra förväntningar. I tillägg till den starka utvecklingen från våra förvärvade studios är vi glada att Stillfront visade organisk tillväxt i december jämfört med december förra året, med bidrag från flera av våra studios och med ett antal spännande nya spelreleaser.”

Jörgen Larsson, VD, Stillfront

Stillfronts finansiella resultat för Q4 2021 kommer att rapporteras i den kommande bokslutskommunikén för 2021 som kommer att publiceras den 16 februari 2022.

För mer information om förvärvet av 6waves och företrädesemissionen, vänligen se separat pressmeddelandet avseende förvärvet av 6waves och företrädesemissionen på bolagets hemsida www.stillfront.com

Redovisningsprinciper
Den finansiella informationen i detta pressmeddelande har sammanställts och utarbetats på en grundval som är jämförbar med Stillfronts historiska finansiella information och i allt väsentligt förenlig med de redovisningsprinciper som Stillfront tillämpade vid upprättandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Den finansiella informationen avseende fjärde kvartalet 2021 och helår 2021 är preliminär information. Informationen har inte reviderats eller översiktligt granskats av bolagets revisor.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases