Stillfront Group AB (publ) har slutfört det program för förvärv av egna aktier som offentliggjordes den 15 februari 2023. Stillfronts förvärv av egna aktier inleddes den 16 februari 2023 och avslutades den 11 maj 2023. Inga återköp skedde under perioden 3 april 2023 – 3 maj 2023. Stillfront har totalt förvärvat 13 441 510 egna aktier under återköpsprogrammet till ett sammanlagt belopp om cirka 270 MSEK. De förvärvade aktierna kommer att användas för delbetalning av vissa tilläggsköpeskillingar hänförliga till tidigare genomförda företagsförvärv.

Stillfronts årsstämma den 11 maj 2023 bemyndigade styrelsen att fatta beslut om nya aktieåterköpsprogram fram till nästa årsstämma.

Det totala antalet aktier i Stillfront uppgår till 513 199 454. Stillfront innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 13 441 510 egna aktier.