Skip to content
Regulatory

Stillfronts delårsrapport för januari – mars 2024

Finansiella höjdpunkter Q1 2024

  • Nettoomsättning uppgick till 1 739 (1 758) MSEK, en minskning med 1 procent
  • Bookings ökade organiskt med 1 procent, förändring i nettoomsättningen 0 procent
  • Justerad EBITDAC uppgick till 358 (415) MSEK, en minskning med 14 procent, motsvarande en marginal på 21 (24) procent
  • Aktiveringar av investeringar i produktutveckling uppgick till 158 (224) MSEK, 9 (13) procent i relation till nettoomsättning
  • EBIT 117 (214) MSEK, en minskning med 45 procent
  • Periodens resultat uppgick till -10 (61) MSEK
  • Fritt kassaflöde de senaste 12 månaderna uppgick till 828 (846) MSEK
  • Nettoskuld inklusive kontanta tilläggsköpeskillingar kommande 12 månaderna uppgick till 4 643 (4 672) MSEK
  • Justerad skuldsättningskvot, inklusive kontanta tilläggsköpeskillingar kommande 12 mån, pro forma var 1.9x (1.8x)
  • Likvida medel uppgick till 877 (776) MSEK och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 2 507 (2 726) MSEK

”Stillfront levererade organisk tillväxt för hela kvartalet i Q1, bookings växte organiskt med 1 procent. Den fortsatta återhämtningen i organisk tillväxt drevs av fortsatt höga marknadsföringsinvesteringar under kvartalet, inklusive ytterligare uppskalning av Sunshine Island. Den starkare marknaden som vi såg under senare delen av 2023 har fortsatt in i det nya året med bättre marknads-förutsättningar som tillåtit oss att öka våra investeringar i användaranskaffning under det säsongsmässigt starka första kvartalet, vilket vi kommer att dra nytta av under resten av året. Framöver förväntar vi oss att kostnaden för användaranskaffning kommer att minska som en procentandel av en växande nettoomsättning, vilket kommer leda till stärkta marginaler och kassaflöden.”

Jörgen Larsson, VD, Stillfront

Nyckeltal

  2024 2023 Senaste
12 mån
2023
MSEK jan-mar jan-mar jan-dec
Bookings 1 742 1 745 6 955 6 958
Förändring förutbetald intäkt -2 13 9 24
Nettoomsättning 1 739 1 758 6 964 6 982
EBIT 117 214 657 754
EBITDA 499 620 2 293 2 413
Jämförelsestörande poster, EBITDA -16 -20 -93 -96
Justerad EBITDA 516 639 2 386 2 510
Justerad EBITDA marginal, % 30 36 34 36
Aktivering av produktutveckling 158 224 738 805
Justerad EBITDAC 358 415 1 648 1 705
Justerad EBITDAC marginal, % 21 24 24 24
Resultat före skatt -3 107 45 156
Resultat efter skatt -10 61 -58 12
Antal anställda 1 355 1 551 1 355 1 401
Justerad skuldsättningskvot, pro forma, x 1,72 1,50 1,72 1,64
Justerad skuldsättningskvot inkl. kontanta tilläggsköpeskillingar kommande 12m, proforma, x 1,95 1,78 1,95 1,84
Resultat per aktie f utspädning, SEK -0,02 0,11 -0,13 0,01
Resultat per aktie e utspädning, SEK -0,02 0,11 -0,13 0,01

Inbjudan till webcast
Rapporten presenteras live via en webcast klockan 10:00 CEST idag. Jörgen Larsson, vd, och Andreas Uddman, CFO, presenterar resultatet och besvarar frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta via webcast:
Om du önskar delta via webcast gå in på länken nedan.

https://ir.financialhearings.com/stillfront-q1-report-2024

För att delta via telefon:
Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa frågor muntligen.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048606

Framåtblickande uttalanden
Denna rapport innehåller vissa framåtblickande uttalanden som ger uttryck för Stillfronts nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. Sådana risker och osäkerheter inkluderar men är inte begränsade till affärsmässiga, ekonomiska, konkurrensmässiga, tekniska och legala osäkerheter och/eller risker. Framåtriktade uttalanden i denna rapport gäller endast vid tidpunkten för offentliggörandet av rapporten och kan förändras utan att det meddelas. Stillfront åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera något framåtblickande uttalande som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases