Skip to content
Regulatory

Stillfronts kapitalmarknadsdag 2019

Under Stillfronts kapitalmarknadsdag idag i Stockholm, presenterar VD Jörgen Larsson tillsammans med medlemmar av Stillfronts koncernledning en uppdatering av strategi och mål, samt beskriver hur Stillfront ska bli tre gånger större inom fem år, med fokus på organisation, förvärvsagenda samt uppdaterade finansiella mål.
 

“Stillfront är idag ett ”free-to-play powerhouse” med närvaro i omkring 200 marknader, och har etablerat en stark position för att ta tillvara på tillväxtmöjligheter och dra nytta av den pågående konsolideringen inom den globala spelindustrin. Tiden är mogen för att ta Stillfront till en helt ny nivå. Vår ambition är att tredubbla Stillfronts intäkter inom fem år genom att växa organiskt och genom förvärv, samtidigt som vi bibehåller en hög lönsamhet.

Jag är övertygad om att vi har alla bitar på plats för att lyckas, och jag är väldigt entusiastisk över vår affärsmodell för lönsam tillväxt. Vi har starka varumärken som genererar stabila kassaflöden och vi har byggt en agil organisation som nu är redo att ta nästa steg. Stillfront kommer att fortsätta driva tillväxt i nuvarande portfölj och skala upp befintliga spel samt även utvidga portföljen genom att utveckla, förvärva och marknadsföra nya spel, och därmed generera betydande värden för våra användare och aktieägare”, säger Jörgen Larsson, VD Stillfront.

Uppdaterade finansiella mål, 2020-2022

Under Stillfronts kapitalmarknadsdag idag 27 november, 2019, presenteras uppdaterade finansiella mål. 

Tillväxt

Stillfronts mål är att nå en omsättning på 4 000 MSEK vid slutet av 2022. Tillväxt kommer att nås genom att växa organiskt och genom förvärv. 
Under 2018 uppgick nettoomsättningen till 1 325 MSEK. 

Lönsamhet

Stillfronts mål är att nå en justerad EBIT-marginal omkring 35 procent. Den justerade EBIT-marginalen definieras som EBIT exklusive avskrivningar av förvärvsrelaterade- och jämförelsestörande poster i relation till nettoomsättningen. Den justerade EBIT-marginalen kan variera mellan kvartalen framförallt beroende på nivån av kostnader för kundanskaffning och produktutveckling. 
Under 2018 uppgick den justerade EBIT-marginalen till 30 procent. 

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden bör inte överstiga en nettoskuld/justerad EBITDA-ratio om 1,5x. Justerad EBITDA pro forma definieras som justerad EBITDA inklusive förvärv och exklusive jämförelsestörande kostnader för de senaste tolv månaderna. Stillfront kan under vissa omständigheter besluta att överskrida denna nivå under kortare tidsperioder. 
Vid slutet av 2018 uppgick skuldsättningsgraden till 0,9x. 

Utdelningspolicy

Med hänsyn till de uppdaterade finansiella målen, har Stillfront gjort en översyn av utdelningspolicyn. För att stödja fortsatt värdeskapande, avser Stillfront att återinvestera vinster och kassaflöden i organiska tillväxtinitiativ och förvärv och avser därför inte att föreslå några utdelningar eller återköp av aktier under perioden 2020-2022.
Under 2018 beslutade Stillfronts styrelse att inte föreslå någon utdelning för att bibehålla en hög grad av finansiell flexibilitet för potentiella framtida förvärv. 

Stillfronts kapitalmarknadsdag

Talare vid Stillfronts kapitalmarknadsdag är Jörgen Larsson, CEO, Alexis Bonte, COO, Marina Andersson Head of M&A, Phillip Knust, CPO, Clayton Stark, Kixeye, AJ Fahmi, Babil Games och Andreas Uddman, CFO. 

Presentationerna kommer att hållas på engelska och kommer att finnas tillgängliga på cmd.stillfront.com efter eventet. 

För att delta via webbsändningen, vänligen besök:
https://tv.streamfabriken.com/stillfront-cmd-2019

 

För ytterligare information, kontakta:

Jörgen Larsson, CEO                                         Andreas Uddman, CFO

Tel: 070-32118 00, jorgen@stillfront.com          Tel: 070-0807846, andreas@stillfront.com

 

Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den27 november 2019, kl 07.00 CET.

Om Stillfront
Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare inom free-to-play onlinespel. Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 650 medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier.

För ytterligare information, besök: stillfront.com

Certified Adviser:
FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases