Skip to content
Regulatory

Stillfronts styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av egna aktier

Styrelsen i Stillfront Group AB (publ) (”Stillfront”) har beslutat att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2022, förvärva egna aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att möjliggöra betalning med egna aktier av vissa tilläggsköpeskillingar hänförliga till tidigare företagsförvärv.

Återköpsprogrammet är föremål för följande villkor:

  • Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess regelverk Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares.
  • Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen mellan den 16 februari 2023 och årsstämman 2023. Inga förvärv kommer att göras under trettio dagar innan bolaget offentliggör en kvartalsrapport.
  • Förvärv får ske upp till ett sammanlagt belopp om 270 miljoner kronor. Stillfronts innehav av egna aktier får dock inte vid någon tidpunkt överstiga en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
  • Förvärv får ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • Förvärv får även ske genom blockaffärer i enlighet med tillämpliga regler.
  • Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

Återköpen kommer att genomföras av Nordea Bank Apb som kommer att agera enligt instruktioner från Stillfront.

Det totala antalet aktier i Stillfront uppgår till 513 199 454. Stillfront innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande inga egna aktier.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases