I enlighet med årsstämmans beslut ska de tre största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i september 2021 ha rätt att utse varsin ledamot till valberedningen.

Valberedningen inför Stillfront Group AB (publ)’s årsstämma 2022 består av följande ledamöter:

  • Caroline Sjösten (valberedningens ordförande), utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Kai Wawrzinek, utsedd av Laureus Capital
  • Kristofer Flack, utsedd av SEB Fonder

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 28 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till:

Stillfront Group AB (publ)
Att. Nomination Committee
Kungsgatan 38
SE-111 35 Stockholm

eller via epost: valberedning@stillfront.com

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen ska dessa inkommit senast den 1 februari 2022. Årsstämman 2022 kommer hållas i Stockholm den 12 maj 2022.