Skip to content
Non Regulatory

Valberedningen utsedd i Stillfront Group

I enlighet med årsstämmans beslut ska de tre största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i september 2020 ha rätt att utse varsin ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot av valberedningen. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen.

Valberedningen inför Stillfront Group AB (publ)’s årsstämma 2021 består av följande ledamöter:

Kai Wawrzinek, utsedd av Laureus Capital
Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder
Jonas Linell, utsedd av SEB Fonder
Jan Samuelson, styrelseordförande för Stillfront Group

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 29,7 procent av röstetalet för samtliga aktier i Stillfront Group.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till:

Stillfront Group AB (publ)
Att. Nomination Committee
Sveavägen 9, 5 tr
SE-111 57 Stockholm

eller via epost: valberedning@stillfront.com

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 1 februari 2021. Årsstämman 2021 kommer hållas i Stockholm den 11 maj 2021.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases