Skip to content

Extra bolagsstämma februari 2020/Extraordinary General Meeting February 2020

The shareholders of Stillfront Group AB (publ), reg. no. 556721-3078, are convened to the extraordinary general meeting on Friday, 7 February 2020 at 4:00 p.m. The general meeting will be held at the offices of the law firm Advokatfirma DLA Piper Sweden KB at Kungsgatan 9 in Stockholm.

Aktieägarna i Stillfront Group AB (publ), org. nr. 556721-3078 kallas till extra bolagsstämma fredagen den 7 februari 2020 kl. 16.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Dokument / Documents

Protokoll från extrastämman / Minutes from the EGM

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 7 februari 2020

Announcement from extraordinary general meeting in Stillfront Group AB (publ) 7 February 2020

Styrelsens förslag till beslut om nyemissioner/The Board of Directors’ proposals on share issues

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner/The board’s proposal to authorise the board of directors to issue shares, convertible instruments and warrants

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)/Report by the board of directors in accordance with the Swedish Companies Act (2005:551) Chapter 13 Section 6

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen (2005:551) för kvittning/The board of directors’ report referred to in chapter 13, section 7 of the Swedish companies act (2005:551) on set-off rights

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2019-04-17 – 2020-01-21/Auditors’ statement according to chapter 13, section 6 of the Swedish companies act (2005:551) of the board of directors’ report on events of material significance for the period 2019-04-17 – 2020-01-21

Revisorns yttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för kvittning/Auditors’ statement according to chapter 13, section 8 of the Swedish companies act (2005:551) on set-off rights

Annual Report 2018

Årsredovisning 2018

Fullmaktsformulär/Power of Attorney

Notice of extraordinary general meeting in Stillfront Group

Kallelse till extra bolagsstämma i Stillfront Group AB