Skip to content
Regulatory

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 10 december 2019

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront” eller “Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 10 december 2019. Stämman fattade i huvudsak följande beslut i enlighet med de förslag som lagts fram av styrelsen.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering.

Stämman beslutade att införa ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare i Stillfront. Högst 200 000 personaloptioner kan utges till cirka tio ledande befattningshavare i koncernen. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning av personaloptionerna. Varje personaloption berättigar den anställde en optionsrätt att förvärva en (1) aktie i Bolaget under perioden 15 december 2022 till och med den 15 december 2023 för ett pris om 500 SEK vilket motsvarar 150 % av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 25 november 2019 till och med den 9 december 2019. För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i personaloptionsprogrammet beslutade bolagsstämman även att emittera högst 200 000 teckningsoptioner av serie 2019/2023. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av Bolaget helägt dotterbolag. Stämman beslutade att godkänna dotterbolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptioner eller aktier till deltagare i personaloptionsprogrammet. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan högst 200 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,75 procent av det totala antalet aktier såväl som av det totala antalet röster i Bolaget. 

Stämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning. Ändringarna innebär ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, att det inte längre ska vara möjligt att utse styrelsesuppleanter samt att revisor/er och revisorssuppleant/er ska utses årligen. 

Om Stillfront
Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare inom free-to-play online spel. Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 650 medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För ytterligare information, besök: stillfront.com

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases