Skip to content
Regulatory

Stillfront Groups delårsrapport för april – juni 2023

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER Q2

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 812 (1 811) MSEK, en ökning med 0 procent
 • Nettoomsättningen minskade organiskt med 5 procent
 • EBIT 275 (258) MSEK, en ökning med 7 procent
 • EBITDA 695 (632) MSEK, en ökning med 10 procent
 • Justerad EBITDA 708 (639) MSEK, en ökning med 11 procent, en marginal på 39 (35) procent
 • Jämförelsestörande poster som påverkar EBITDA uppgick till -13 (-7) MSEK, varav merparten avser kostnader för långsiktiga incitamentsprogram
 • Aktivering av produktutveckling uppgick till 192 (249) MSEK
 • Justerad EBITDAC 516 (390) MSEK, en ökning på 32 procent, en justerad EBITDAC-marginal på 28 (22) procent
 • Periodens resultat uppgick till -54 (117) MSEK
 • Fritt kassaflöde de senaste 12 månaderna uppgick till 969 (1 089) MSEK
 • Nettoskuld inkl. kontant tilläggsköpeskilling kommande 12 mån uppgick till 5 130 (4 684) MSEK
 • Justerad skuldsättningskvot, pro forma, var 1,6x (1,4x)
 • Justerad skuldsättningskvot, inkl. kontant tilläggsköpeskilling kommande 12 mån, pro forma var 1,9x (1,8x)
 • Likvida medel på 874 (1 470) MSEK och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 2 262 (2 305) MSEK

“Under det andra kvartalet 2023 fortsatte vi att leverera på vår kommunicerade agenda från kapitalmarknadsdagen i februari med fokus på ökad lönsamhet och kassaflöde. Stillfronts nettoomsättning var stabil jämfört med föregående år på 1 812 MSEK under kvartalet, medan justerad EBITDAC ökade med 32 procent till 516 MSEK och justerad EBITDA med 11 procent till 708 MSEK, vilket motsvarar all-time-high för båda måtten. Den ökade lönsamheten under kvartalet drevs av en ökande andel DTC-intäkter (direkt till konsument), fortsatt kostnadsoptimering samt lägre nivåer av marknadsföringskostnader och kapitaliserade utvecklingskostnader. Vi fortsatte att generera ett starkt kassaflöde i koncernen och det fria kassaflödet ökade med 51 procent jämfört med föregående år till 363 Mkr.”

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group

NYCKELTAL

2023 2022 2023 2022 Senaste
12 mån
2022
MSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
Bookings 1 810 1 805 3 555 3 482 7 087 7 014
Förändring förutbetald intäkt 2 6 15 8 51 44
Nettoomsättning 1 812 1 811 3 570 3 489 7 138 7 058
EBIT 275 258 489 530 809 850
EBITDA 695 632 1 315 1 229 2 631 2 545
Jämförelsestörande poster -13 -7 -32 -25 -233 -226
Justerad EBITDA 708 639 1 348 1 255 2 688 2 595
Justerad EBITDA marginal, % 39 35 38 36 38 37
Aktivering av produktutveckling 192 249 417 504 908 996
Justerad EBITDAC 516 390 931 750 1 780 1 599
Justerad EBITDAC marginal, % 28 22 26 22 25 23
Resultat före skatt 3 176 110 376 487 752
Resultat efter skatt -54 117 7 261 293 547
Antal anställda 1 498 1 580 1 498 1 580 1 498 1 589
Justerad skuldsättningskvot, pro forma, x 1,64 1,41 1,64 1,41 1,64 1,46
Justerad skuldsättningskvot inkl. kontanta tilläggsköpeskillingar kommande 12m, proforma, x 1,91 1,84 1,91 1,84 1,91 1,75
Resultat per aktie f utspädning, SEK -0,11 0,23 0,00 0,58 0,59 1,15
Resultat per aktie e utspädning, SEK -0,11 0,23 0,00 0,58 0,59 1,15

INBJUDAN TILL WEBCAST

Rapporten presenteras live via en webcast klockan 10:00 CEST idag. Jörgen Larsson, vd, och Andreas Uddman, CFO, presenterar resultatet och besvarar frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta via webcast:

Om du önskar delta via webcast gå in på länken nedan.
https://ir.financialhearings.com/stillfront-q2-2023

För att delta via telefon:

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa frågor muntligen.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200881

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Denna rapport innehåller vissa framåtblickande uttalanden som ger uttryck för Stillfronts nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. Sådana risker och osäkerheter inkluderar men är inte begränsade till affärsmässiga, ekonomiska, konkurrensmässiga, tekniska och legala osäkerheter och/eller risker. Framåtriktade uttalanden i denna rapport gäller endast vid tidpunkten för offentliggörandet av rapporten och kan förändras utan att det meddelas. Stillfront åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera något framåtblickande uttalande som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Discover more

Stillfront develops digital games for a diverse global audience and our broad games portfolio is enjoyed by around 50 million people every month.

stillfront-career-image-2

Subscribe and stay informed

recruitment_green

Stay up to date with our press releases

Subscribe and stay informed

Stay up to date with our press releases