FINANSIELLA HÖJDPUNKTER Q4

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 742 (1 781) MSEK, en minskning med 2 procent
 • Nettoomsättningen minskade organiskt med 3 procent, bookings minskade organiskt med 2 procent
 • EBIT 130 (70) MSEK, en ökning med 84 procent
 • EBITDA 531 (655) MSEK, en minskning med 19 procent
 • Justerad EBITDA 569 (672) MSEK, en minskning med 15 procent, marginal på 33 (38) procent
 • Jämförelsestörande poster som påverkar EBITDA uppgick till -37 (-17) MSEK, varav merparten avser kostnadsoptimeringar
 • Aktivering av produktutveckling uppgick till 204 (235) MSEK
 • Justerad EBITDAC 365 (437) MSEK, en minskning med 17 procent, marginal på 21 (25) procent
 • Periodens resultat uppgick till 10 (203) MSEK
 • Fritt kassaflöde de senaste 12 månaderna uppgick till 833 (974) MSEK
 • Nettoskuld inkl. kontant tilläggsköpeskilling kommande 12 mån uppgick till 4 611 (4 575) MSEK
 • Justerad skuldsättningskvot, pro forma, var 1,6x (1,5x)
 • Justerad skuldsättningskvot, inkl. kontant tilläggsköpeskilling kommande 12 mån, pro forma var 1,8x (1,8x)
 • Likvida medel på 807 (989) MSEK och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 2 432 (2 401) MSEK
 • Stillfronts styrelse föreslår ingen utdelning för 2023

”Stillfronts bookings återvände till positiv organisk tillväxt för månaderna november och december i fjärde kvartalet. Återhämtningen i organisk tillväxt drevs av en betydande skalning av nya och befintliga spel, i synnerhet den framgångsrika lanseringen av Sunshine Island, en del av Big Farm-franchiset. Det är uppmuntrande att se en mer normaliserad marknad med gynnsamma förhållanden för marknadsföring och starkare säsongsvariationer än vad vi har upplevt under de senaste åren. För hela kvartalet var bookings ned med -2 procent organiskt år över år och nettoomsättningen var ned med -3 procent organiskt. Rekordnivåer av marknadsföringsinvesteringar resulterade i en lägre EBITDAC-marginal under kvartalet, samtidigt som det stöder våra långsiktiga tillväxtmöjligheter. Med fortsatt höga marknadsföringsnivåer i början av året förväntar vi oss att den organiska tillväxttakten år över år kommer att fortsätta att förbättras med vår adresserade marknad 2024.”

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group

NYCKELTAL

2023 2022 2023 2022
MSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Bookings 1 739 1 760 6 958 7 014
Förändring förutbetald intäkt 2 21 24 44
Nettoomsättning 1 742 1 781 6 982 7 058
EBIT 130 70 754 850
EBITDA 531 655 2 413 2 545
Jämförelsestörande poster, EBITDA -37 -17 -96 -50
Justerad EBITDA 569 672 2 510 2 595
Justerad EBITDA marginal, % 33 38 36 37
Aktivering av produktutveckling 204 235 805 996
Justerad EBITDAC 365 437 1 705 1 599
Justerad EBITDAC marginal, % 21 25 24 23
Resultat före skatt 35 214 156 752
Resultat efter skatt 10 203 12 547
Antal anställda 1 401 1 589 1 401 1 589
Justerad skuldsättningskvot, pro forma, x 1,64 1,46 1,64 1,46
Justerad skuldsättningskvot inkl. kontanta tilläggsköpeskillingar kommande 12m, proforma, x 1,84 1,75 1,84 1,75
Resultat per aktie f utspädning, SEK 0,02 0,42 0,01 1,15
Resultat per aktie e utspädning, SEK 0,02 0,42 0,01 1,15

INBJUDAN TILL WEBCAST

Rapporten presenteras live via en webcast klockan 10:00 CET idag. Jörgen Larsson, vd, och Andreas Uddman, CFO, presenterar resultatet och besvarar frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta via webcast:

Om du önskar delta via webcast gå in på länken nedan.
https://ir.financialhearings.com/stillfront-q4-2023

För att delta via telefon:

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa frågor muntligen.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=2001519

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Denna rapport innehåller vissa framåtblickande uttalanden som ger uttryck för Stillfronts nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. Sådana risker och osäkerheter inkluderar men är inte begränsade till affärsmässiga, ekonomiska, konkurrensmässiga, tekniska och legala osäkerheter och/eller risker. Framåtriktade uttalanden i denna rapport gäller endast vid tidpunkten för offentliggörandet av rapporten och kan förändras utan att det meddelas. Stillfront åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera något framåtblickande uttalande som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.