Årsstämma i Stillfront Group AB (publ) kommer att hållas den 11 maj 2021 i Stockholm. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Stillfront kommer att genomföra en webbsändning med Bolagets styrelseordförande, verkställande direktör och externa revisor den 4 maj 2021 klockan 16.00 på https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q-and-a-agm-2021. I webbsändningen kommer styrelseordförande och den verkställande direktören bland annat att ge sin syn på året som gått och svara på frågor från aktieägare.

Ytterligare information om poströstning finns i kallelsen till årsstämman och i själva formuläret för poströstning. Webblänk till elektroniskt poströstningsformulär: https://postrosta.web.verified.eu/?source=stillfront.

För frågor om årsstämman eller för att erhålla poströstningsformulär eller fullmakt via post, vänligen kontakta: Stillfront Group AB (publ), “AGM”, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm eller skicka ett e-mejl till agm@stillfront.com.


The Annual General Meeting of Stillfront Group AB (publ) will be held on 11 May 2021 in Stockholm. In order to prevent the spread of the virus causing covid-19, the board of directors has decided that the annual general meeting will be held without the physical presence of shareholders, proxies or external parties and that the shareholders shall have the opportunity to exercise their voting rights only by postal voting prior to the annual general meeting.

Stillfront will carry out a webcast with the chairman of the board of directors, the Chief Executive Officer and the external auditor on 4 May 2021 at 16:00 CET on https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q-and-a-agm-2021. In the webcast, the chairman of the board and the Chief Executive Officer will, among other things, give their views on the past year and provide answers to questions received from shareholders.

Further information about postal voting is found in the notice convening the annual general meeting and in the form for postal voting. Weblink to digital postal voting form: https://postrosta.web.verified.eu/?source=stillfront.

For questions about the annual general meeting or to receive a postal voting form or proxy form by post, please contact: Stillfront Group AB (publ), “AGM”, Sveavägen 9, SE-111 57 Stockholm or send an e-mail to agm@stillfront.com.