Årsstämma i Stillfront Group AB (publ) kommer att hållas den 11 maj 2021 i Stockholm.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen senast den 23 mars 2021 eller, om senare, i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman. Begäran ska adresseras till styrelsen och skickas till Stillfront Group AB (publ), Sveavägen 9, 111 57 Stockholm, eller med e-post till: agm@stillfront.com


The Annual General Meeting of Stillfront Group AB (publ) will be held on 11 May 2021 in Stockholm.

A shareholder who wishes to have a matter addressed by the Annual General Meeting must submit a written request to the Board of Directors no later than 23 March 2021 or, after this date, but in due time for the matter to be included in the notice to attend the Annual General Meeting. The request shall be addressed to the Board of Directors and sent to: Stillfront Group AB (publ), Sveavägen 9, SE-111 57 Stockholm, or by email to: agm@stillfront.com