Årsstämma i Stillfront Group AB (publ) kommer äga rum i Stockholm den 11 maj 2023.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på stämman förutsatt att begäran inkommit senast den 23 mars 2023 (även senare begäran beaktas om den inkommer i sådan tid att den kan inkluderas i kallelsen). Skicka eventuella ärenden till agm@stillfront.com eller Stillfront Group AB (publ), Att. AGM, Kungsgatan 38, 111 35 Stockholm.


The general meeting in Stillfront Group AB (publ) will be held in Stockholm on 11 May 2023.

Shareholders have the right to have a matter considered at the meeting, provided that the request is received no later than 23 March 2023 (even later requests will be considered if they arrive at such time that they can be included in the notice). Proposals should be sent to agm@stillfront.com or Stillfront Group AB (publ), Att. AGM, Kungsgatan 38, SE-111 35 Stockholm.