Aktieägarna i Stillfront Group AB (publ), org. nr 556721-3078 (“Bolaget” eller “Stillfront”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2020 kl. 16:00. Den extra bolagsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning. Föreslagen dagordning för mötet innehåller beslut om aktiesplit, långsiktigt incitamentsprogram samt bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

En aktieägare som önskar erhålla en pappersversion av poströstformuläret, kan efterfråga detta genom att skicka en skriftlig förfrågan till: Stillfront Group AB (publ), “Extra Bolagsstämma”, Sveavägen 9, SE- 111 57 Stockholm eller via e-mail: egm@stillfront.com. Ett ifyllt poströstformulär måste ha inkommit till bolaget senast den 16 december 2020 för att vara giltigt. För ytterligare instruktioner, se kallelsen till extra bolagsstämma och poströstformuläret.


The shareholders of Stillfront Group AB (publ), reg. no. 556721-3078 (“Company” or “Stillfront”), are hereby convened to an Extraordinary General Meeting on Thursday 17 December 2020 at 4.00 pm. The Extraordinary General Meeting will be held only by postal voting. Proposed agenda for the meeting includes resolutions on a share split, a long-term incentive program and an authorization for the board of directors to issue shares, convertible instruments and warrants.

A shareholder that requires a physical postal voting form may request this by contacting Stillfront Group AB (publ) by post: Stillfront Group AB (publ), “Extraordinary General Meeting”, Sveavägen 9, SE- 111 57 Stockholm or by e-mail: egm@stillfront.com. A completed postal voting form must be received by the Company no later than on 16 December, 2020 to be valid. For further instructions, please see the notice to the extraordinary general meeting and the postal voting form.