Extra bolagsstämma 10 december, 2019/ Extraordinary General Meeting December 10, 2019

The shareholders of Stillfront Group AB (publ), reg. no. 556721-3078 (“Company”), are hereby convened to the extraordinary general meeting on Tuesday, 10 December 2019 at 4:00 p.m. The general meeting will be held at the offices of the law firm Advokatfirma DLA Piper Sweden KB at Kungsgatan 9 in Stockholm.

Aktieägarna i Stillfront Group AB (publ), org. nr 556721-3078 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 december 2019 kl. 16.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Dokument / Documents

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 10 december 2019 / Announcement from extraordinary general meeting in Stillfront Group AB (publ) 10 December 2019

Protokoll från extrastämman / Minutes from the EGM

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner / Authorise the board of directors to issue shares, convertible instruments and warrants

Personaloptionsprogram inklusive emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner/aktier /
Employee stock option program including an issue of warrants and approval of transfers of warrants/shares

Villkor för teckningsoptioner / Terms and conditions of warrants

Bolagsordning / Articles of association

Styrelsens redogörelse / Report by the board of directors

Revisorsyttrande

Fullmaktsformulär / Power of attorney

Notice to Extra General Meeting December 10, 2019

Kallelse till extra bolagsstämma 10 december 2019