Kallelse till årsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Notice of Annual General Meeting in Stillfront Group AB (publ)

Stillfront meddelar att villkor avseende återköp samt förtida inlösen av utestående obligationer har uppfyllts

Stillfront announces that the conditions for the repurchase and the early redemption of outstanding bonds have been fulfilled

Stillfront emitterar framgångsrikt nya obligationer om 1 miljard kronor och offentliggör resultatet av återköpserbjudandet

Stillfront successfully issues new bonds of SEK 1 billion and announces results from the tender offer

Stillfront överväger emission av nya seniora icke-säkerställda obligationer, offentliggör villkorat återköpserbjudande av 2021/2025 obligationer och lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen

Stillfront contemplates issuance of new senior unsecured bonds, announces conditional tender offer of its 2021/2025 bonds and gives conditional notice of early redemption

Skiljeman har beslutat till Stillfronts fördel i skiljeförfarande med vissa säljare av Kixeye Inc.

Arbitrator has determined in favor of Stillfront in arbitration process with certain sellers of Kixeye Inc.

Stillfront’s nomination committee proposes that Maria Hedengren and Lars-Johan Jarnheimer be appointed as new board members

Stillfronts valberedning föreslår att Maria Hedengren och Lars-Johan Jarnheimer utses till nya styrelseledamöter

Stillfronts bokslutskommuniké 2023

Stillfront’s Full-Year Report 2023

SBTi (Science Based Targets initiative) godkänner Stillfronts utsläppsminskningsmål

SBTi (Science Based Targets initiative) approves Stillfront’s emission reduction targets

Inbjudan – presentation av Stillfronts bokslutskommuniké 2023

Invitation – presentation of Stillfront’s report for the full-year results 2023