Increased number of shares and votes in Stillfront Group during December 2022

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under december 2022

Save the date: Presentation of Stillfront’s full-year 2022 results and Capital Markets Day

Save the date: presentation av Stillfronts rapport för helårsresultat 2022 och kapitalmarknadsdag

Stillfront ansluter till Science Based Targets initiative (SBTi)

Stillfront commits to the Science Based Targets initiative (SBTi)

Change in Stillfront’s nomination committee ahead of the 2023 annual general meeting

Ändring i Stillfronts valberedning inför årsstämman 2023

Stillfront Group announces extension of its existing unsecured revolving credit facility of SEK 3.75 billion with new maturity in 2025

Stillfront Group förlänger sin icke säkerställda revolverande kreditfacilitet om 3,75 miljarder kronor med nytt förfallodatum 2025

Valberedning utsedd i Stillfront Group AB (publ)

Nomination Committee appointed in Stillfront Group AB (publ)

Stillfront Group utvärderar en potentiell avveckling av dotterbolags verksamhet i Bangladesh

Stillfront Group evaluates potential closure of its subsidiary’s operations in Bangladesh

Stillfront Groups delårsrapport för juli – september 2022

Stillfront Group’s Interim Report July – September 2022

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för tredje kvartalet 2022

Invitation – presentation of Stillfront’s report for the third quarter of 2022

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under september 2022

Increased number of shares and votes in Stillfront Group during September 2022

Stillfront Group exercises its right to make a voluntary early redemption of the 2022 bonds and announces a new unsecured EUR 60 million term loan facility agreement with Swedish Export Credit Corporation (SEK)

Stillfront Group utnyttjar sin rätt till frivillig förtida inlösen av obligationer med förfall år 2022 och offentliggör ett nytt icke-säkerställt periodlån om EUR 60 miljoner med Svensk Exportkredit

Increased number of shares and votes in Stillfront Group during July 2022

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under juli 2022

Stillfront Group’s Interim Report April – June 2022

Stillfront Groups delårsrapport för april – juni 2022

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för andra kvartalet 2022

Invitation – presentation of Stillfront’s report for the second quarter of 2022

Announcement from the annual general meeting in Stillfront Group AB (publ) 12 May 2022

Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 12 maj 2022

Stillfront Group’s Interim Report January – March 2022

Stillfront Groups delårsrapport för januari – mars 2022

Invitation – presentation of Stillfront’s report for the first quarter of 2022

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för första kvartalet 2022

Stillfront publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021

Stillfront publishes Annual & Sustainability Report for 2021

Kallelse till årsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Notice of Annual General Meeting in Stillfront Group AB (publ)

Increased number of shares and votes in Stillfront Group during March 2022

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under mars 2022

Stillfront announces the final outcome of the oversubscribed rights issue

Stillfront offentliggör slutligt utfall i den övertecknade företrädesemissionen

Stillfront announces the preliminary outcome of the rights issue which is deemed to be oversubscribed

Stillfront offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen som bedöms vara övertecknad

Stillfront offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen som bedöms vara övertecknad

Increased number of shares and votes in Stillfront Group during February 2022

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under februari 2022

Stillfront offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen

Stillfront publishes prospectus for the rights issue

Announcement from the extraordinary general meeting in Stillfront Group on 23 February 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group den 23 februari 2022

Stillfront offentliggör villkoren för sin företrädesemission

Stillfront announces the terms of its rights issue

Valberedningens förslag till styrelse i Stillfront

The Nomination Committee’s proposal for board of directors in Stillfront

Stillfront Groups bokslutskommuniké för 2021

Stillfront Group’s full-year results 2021

Stillfront Group utnämner Alexandre Salem till Senior Vice President Operations & Platforms

Alexandre Salem joins Stillfront Group as Senior Vice President Operations & Platforms

Presentation of Stillfront Group’s full-year results 2021

Presentation av Stillfront Groups bokslutskommuniké för 2021

Stillfront completes the acquisition of Six Waves Inc. and issues 2,913,857 new shares

Stillfront fullföljer förvärvet av Six Waves Inc. och emitterar 2 913 857 nya aktier

Notice of Extraordinary General Meeting in Stillfront Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Stillfront releases trading update for Q4 2021

Stillfront offentliggör uppdatering för Q4 2021

Stillfront acquires Six Waves Inc. and resolves on a rights issue of approximately SEK 2.0 billion

Stillfront förvärvar Six Waves Inc. och beslutar om en företrädesemission om cirka 2,0 miljarder SEK