Stillfront Group completes the acquisition of Sandbox Interactive

Stillfront Group fullföljer förvärvet av Sandbox Interactive

Avstämningsdag för aktiesplit i Stillfront Group fastställd

Record day for share split in Stillfront Group has been resolved

Stillfront Group presents unaudited proforma financials for YTD Q3 2020 and FY 2021 guidance for the acquisitions of Super Free Games and Sandbox Interactive

Stillfront Group presenterar oreviderade proformasiffror för YTD Q3 2020 och vägledning för helåret 2021 i och med förvärven av Super Free Games och Sandbox Interactive

Stillfront Group förvärvar Super Free Games, en ledande utvecklare av ordspel inom Casual-segmentet

Stillfront Group acquires Super Free Games, a leading developer of Casual Word games

Stillfront Group acquires Sandbox Interactive, a cross-platform free-to-play MMORPG studio

Stillfront Group förvärvar Sandbox Interactive, en plattformsoberoende free-to-play MMORPG-studio

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 17 december 2020

Announcement from extraordinary general meeting in Stillfront Group AB (publ) 17 December 2020

Stillfront Group tecknar en ny revolverande kreditfacilitet om 3,75 miljarder kronor

Stillfront Group secures a new unsecured revolving credit facility of SEK 3.75 bn

Kallelse till extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Notice of Extraordinary General Meeting in Stillfront Group AB (publ)

Valberedningen utsedd i Stillfront Group

Nomination Committee appointed in Stillfront Group

Stillfront Groups delårsrapport för juli – september 2020

Stillfront Group’s Interim Report July – September 2020

Stillfront Group förvärvar Everguild och expanderar till CCG-genren

Stillfront Group acquires Everguild and expands into the CCG genre

Presentation av Stillfront Groups resultat för juli – september 2020

Presentation of Stillfront Group’s results for July – September 2020

Stillfront Group fullföljer förvärvet av 78 % av aktierna i Nanobit

Stillfront Group completes the acquisition of 78% of the shares in Nanobit

Stillfronts Capital Markets Update 2020: Uppdaterat finansiellt tillväxtmål

Stillfront Capital Markets Update 2020: Updated financial growth target

Stillfront Group förvärvar Nanobit och utökar portföljen med narrativa lifestyle-spel

Stillfront Group acquires Nanobit and expands the portfolio with narrative and lifestyle games

Invitation to Stillfront’s Capital Markets Update

Inbjudan till Stillfronts Capital Markets Update

Omsändning: Delårsrapport för april – juni 2020

Addition: Stillfront Group´s Interim Report April – June 2020

Stillfront Group´s Interim Report April – June 2020

Stillfront Groups delårsrapport för april – juni 2020

Presentation of Stillfront Group´s results for April – June 2020

Presentation av Stillfront Groups resultat april-juni 2020

Stillfront beslutar om tilldelning av tecknade aktier till säljarna av Babil Games, Imperia Online samt Playa Games

Stillfront resolves to allot subscribed shares to the sellers of each of Babil Games, Imperia Online and Playa Games

Stillfront publishes approved bond prospectus and applies for listing of bonds on Nasdaq Stockholm

Stillfront publicerar godkänt obligationsprospekt och ansöker om notering av obligationer på Nasdaq Stockholm

Tilldelning av teckningsoptioner under långsiktigt incitamentsprogram

Allotment under long-term incentive program

Stillfront genomför framgångsrikt en riktad nyemission om 1 558 441 nya aktier och tillförs härigenom 1 200 miljoner SEK för att stärka framtida finansiell flexibilitet

Stillfront successfully completes a directed share issue of 1,558,441 new shares and raises proceeds of SEK 1,200 million to strengthen future financial flexibility

Stillfront explores the conditions for conducting a directed share issue

Stillfront utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Stillfront Group provides trading update for April and May related to Covid-19 – continued positive results

Stillfront Group tillhandahåller handelsuppdatering för april och maj med anledning av Covid-19 – fortsatt positiv utveckling

Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 14 maj 2020

Announcement from annual general meeting in Stillfront Group AB (publ) 14 May 2020

Delårsrapport, Q1 2020

Interim report, Q1 2020

Stillfront Group fullföljer förvärvet av Candywriter, LLC

Stillfront Group completes the acquisition of Candywriter, LLC

Kixeye and Babil Games, part of Stillfront Group, announces the launch of War Storm

Kixeye och Babil Games, studios inom Stillfront Group, lanserar War Storm

Stillfront Group utnämner Armin Busen till Senior Vice President Business Operations

Armin Busen joins Stillfront Group as Senior Vice President Business Operations

Stillfront Group acquires Candywriter, LLC and discloses updated pro forma figures for 2019

Stillfront Group förvärvar Candywriter, LLC och offentliggör uppdaterade proformasiffor för 2019

Stillfront publicerar Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2019

Stillfront publishes Annual & Sustainability Report for 2019

Stillfront uppdaterar produktområden för utökad förståelse av spelportföljen

Stillfront improves structure of product areas to further increase understanding of the portfolio

Presentation av Stillfront Groups resultat januari-mars 2020

Presentation of Stillfront Group´s results for January – March 2020

KALLELSE till årsstämma i Stillfront Group AB ( publ )

Notice of annual general meeting in Stillfront Group AB (publ)

Clayton Stark utses till Group Chief Technology Officer (CTO) på Stillfront Group

Clayton Stark is appointed Group Chief Technology Officer (CTO) of Stillfront Group

Stillfront Group fullföljer förvärvet av Storm8, Inc.

Stillfront Group completes the acquisition of Storm8, Inc.