Stillfront announces that the conditions for the repurchase and the early redemption of outstanding bonds have been fulfilled

Stillfront meddelar att villkor avseende återköp och förtida inlösen av utestående obligationer har uppfyllts

Stillfront emitterar framgångsrikt nya obligationer om 1 miljard kronor, offentliggör resultatet av återköpserbjudandet och lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av existerande obligationer

Stillfront successfully issues new bonds of SEK 1 billion, announces results from the tender offer and gives conditional notice of early redemption of existing bonds

Stillfront Group överväger emission av nya seniora icke-säkerställda obligationer och offentliggör ett villkorat återköpserbjudande av utestående 2019/2024 obligationer

Stillfront Group contemplates issuance of new senior unsecured bonds and announces a conditional tender offer of its outstanding 2019/2024 bonds

Stillfront Groups delårsrapport för april – juni 2023

Stillfront Group’s Interim Report April – June 2023

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för andra kvartalet 2023

Invitation – presentation of Stillfront’s report for the second quarter of 2023

Ändring av antal aktier och röster samt överlåtelse av egna aktier i Stillfront Group under juni 2023

Increased number of shares and votes and transfer of own shares in Stillfront Group during June 2023

Stillfront concludes share repurchase program

Stillfront slutför aktieåterköpsprogram

Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 11 maj 2023

Announcement from the annual general meeting in Stillfront Group AB (publ) 11 May 2023

Stillfront Groups delårsrapport för januari – mars 2023

Stillfront Group’s Interim Report January – March 2023

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för första kvartalet 2023

Invitation – presentation of Stillfront’s report for the first quarter of 2023

Stillfront publishes Annual & Sustainability Report for 2022

Stillfront publicerar Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2022

Björn Tönne joins Stillfront Group as Chief Information Officer

Stillfront Group utnämner Björn Tönne som Chief Information Officer

Kallelse till årsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Notice of Annual General Meeting in Stillfront Group AB (publ)

Stillfronts styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av egna aktier

The Board of Directors of Stillfront has resolved to exercise its authorisation to acquire own shares

Stillfront Group hosts Capital Markets Day and announces updated financial targets

Stillfront Group håller kapitalmarknadsdag och meddelar uppdaterade finansiella mål

Stillfront Group’s Full-Year Report 2022

Stillfront Groups bokslutskommuniké 2022

Inbjudan till Stillfronts kapitalmarknadsdag 2023

Invitation to Stillfront’s Capital Markets Day 2023

Invitation – presentation of Stillfront’s report for the full-year results 2022

Inbjudan – presentation av Stillfronts bokslutskommuniké 2022

Stillfronts styrelseordförande Jan Samuelson ställer inte upp för omval

Stillfront’s chair Jan Samuelson will not be available for re-election

Increased number of shares and votes in Stillfront Group during December 2022

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under december 2022

Save the date: Presentation of Stillfront’s full-year 2022 results and Capital Markets Day

Save the date: presentation av Stillfronts rapport för helårsresultat 2022 och kapitalmarknadsdag

Stillfront ansluter till Science Based Targets initiative (SBTi)

Stillfront commits to the Science Based Targets initiative (SBTi)

Change in Stillfront’s nomination committee ahead of the 2023 annual general meeting

Ändring i Stillfronts valberedning inför årsstämman 2023

Stillfront Group announces extension of its existing unsecured revolving credit facility of SEK 3.75 billion with new maturity in 2025

Stillfront Group förlänger sin icke säkerställda revolverande kreditfacilitet om 3,75 miljarder kronor med nytt förfallodatum 2025

Valberedning utsedd i Stillfront Group AB (publ)

Nomination Committee appointed in Stillfront Group AB (publ)

Stillfront Group utvärderar en potentiell avveckling av dotterbolags verksamhet i Bangladesh

Stillfront Group evaluates potential closure of its subsidiary’s operations in Bangladesh

Stillfront Groups delårsrapport för juli – september 2022

Stillfront Group’s Interim Report July – September 2022

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för tredje kvartalet 2022

Invitation – presentation of Stillfront’s report for the third quarter of 2022

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under september 2022

Increased number of shares and votes in Stillfront Group during September 2022

Stillfront Group exercises its right to make a voluntary early redemption of the 2022 bonds and announces a new unsecured EUR 60 million term loan facility agreement with Swedish Export Credit Corporation (SEK)

Stillfront Group utnyttjar sin rätt till frivillig förtida inlösen av obligationer med förfall år 2022 och offentliggör ett nytt icke-säkerställt periodlån om EUR 60 miljoner med Svensk Exportkredit

Increased number of shares and votes in Stillfront Group during July 2022

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under juli 2022

Stillfront Group’s Interim Report April – June 2022

Stillfront Groups delårsrapport för april – juni 2022

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för andra kvartalet 2022

Invitation – presentation of Stillfront’s report for the second quarter of 2022

Announcement from the annual general meeting in Stillfront Group AB (publ) 12 May 2022

Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 12 maj 2022

Stillfront Group’s Interim Report January – March 2022

Stillfront Groups delårsrapport för januari – mars 2022

Invitation – presentation of Stillfront’s report for the first quarter of 2022

Inbjudan – presentation av Stillfronts rapport för första kvartalet 2022

Stillfront publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021

Stillfront publishes Annual & Sustainability Report for 2021

Kallelse till årsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Notice of Annual General Meeting in Stillfront Group AB (publ)

Increased number of shares and votes in Stillfront Group during March 2022

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under mars 2022

Stillfront announces the final outcome of the oversubscribed rights issue

Stillfront offentliggör slutligt utfall i den övertecknade företrädesemissionen

Stillfront announces the preliminary outcome of the rights issue which is deemed to be oversubscribed

Stillfront offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen som bedöms vara övertecknad

Stillfront offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen som bedöms vara övertecknad

Increased number of shares and votes in Stillfront Group during February 2022

Ändring av antal aktier och röster i Stillfront Group under februari 2022

Stillfront offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen

Stillfront publishes prospectus for the rights issue

Announcement from the extraordinary general meeting in Stillfront Group on 23 February 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stillfront Group den 23 februari 2022

Stillfront offentliggör villkoren för sin företrädesemission

Stillfront announces the terms of its rights issue

Valberedningens förslag till styrelse i Stillfront

The Nomination Committee’s proposal for board of directors in Stillfront